မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
03/10/2023

1

3

3

0

#ဆွဲပါ
02/10/2023

6

4

7

5

#ဆွဲပါ
01/10/2023

9

4

0

0

#ဆွဲပါ
30/09/2023

8

2

8

1

#ဆွဲပါ
29/09/2023

8

0

3

7

#ဆွဲပါ
28/09/2023

8

4

7

4

#ဆွဲပါ
27/09/2023

3

1

3

6

#ဆွဲပါ
26/09/2023

8

8

3

7

#ဆွဲပါ
25/09/2023

7

1

3

6

#ဆွဲပါ
24/09/2023

2

0

9

2

#ဆွဲပါ
23/09/2023

2

5

9

7

#ဆွဲပါ
22/09/2023

3

7

8

4

#ဆွဲပါ
21/09/2023

7

9

0

2

#ဆွဲပါ
20/09/2023

9

8

0

0

#ဆွဲပါ
19/09/2023

9

3

0

5

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.