မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
24/10/2021

8

6

5

5

#ဆွဲပါ
23/10/2021

6

5

3

6

#ဆွဲပါ
22/10/2021

9

6

4

8

#ဆွဲပါ
21/10/2021

2

4

1

3

#ဆွဲပါ
20/10/2021

9

1

7

1

#ဆွဲပါ
19/10/2021

9

7

8

4

#ဆွဲပါ
18/10/2021

4

8

9

5

#ဆွဲပါ
17/10/2021

1

2

9

9

#ဆွဲပါ
16/10/2021

0

3

4

3

#ဆွဲပါ
15/10/2021

3

4

1

1

#ဆွဲပါ
14/10/2021

4

0

0

9

#ဆွဲပါ
13/10/2021

4

4

8

0

#ဆွဲပါ
12/10/2021

2

9

6

8

#ဆွဲပါ
11/10/2021

3

7

5

2

#ဆွဲပါ
10/10/2021

4

7

1

5

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.