မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
21/02/2024

6

1

2

4

#ဆွဲပါ
20/02/2024

3

8

9

0

#ဆွဲပါ
19/02/2024

9

5

3

7

#ဆွဲပါ
18/02/2024

9

5

9

1

#ဆွဲပါ
17/02/2024

5

4

4

7

#ဆွဲပါ
16/02/2024

4

1

9

2

#ဆွဲပါ
15/02/2024

7

0

2

8

#ဆွဲပါ
14/02/2024

7

1

1

1

#ဆွဲပါ
13/02/2024

9

6

4

4

#ဆွဲပါ
12/02/2024

6

0

2

3

#ဆွဲပါ
11/02/2024

8

7

9

9

#ဆွဲပါ
10/02/2024

3

0

8

1

#ဆွဲပါ
09/02/2024

1

5

1

5

#ဆွဲပါ
08/02/2024

9

5

7

4

#ဆွဲပါ
07/02/2024

2

5

9

8

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.