မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
23/03/2023

6

9

4

4

#ဆွဲပါ
22/03/2023

1

5

2

4

#ဆွဲပါ
21/03/2023

4

2

3

4

#ဆွဲပါ
20/03/2023

2

6

4

1

#ဆွဲပါ
19/03/2023

9

9

3

7

#ဆွဲပါ
18/03/2023

2

8

3

9

#ဆွဲပါ
17/03/2023

7

1

1

2

#ဆွဲပါ
16/03/2023

9

2

0

6

#ဆွဲပါ
15/03/2023

3

8

1

1

#ဆွဲပါ
14/03/2023

9

2

8

6

#ဆွဲပါ
13/03/2023

2

9

2

1

#ဆွဲပါ
12/03/2023

7

3

9

3

#ဆွဲပါ
11/03/2023

6

3

8

5

#ဆွဲပါ
10/03/2023

9

6

1

0

#ဆွဲပါ
09/03/2023

6

9

5

6

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.