မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
23/01/2022

3

6

5

4

#ဆွဲပါ
22/01/2022

1

5

9

8

#ဆွဲပါ
21/01/2022

4

0

1

8

#ဆွဲပါ
20/01/2022

8

9

0

9

#ဆွဲပါ
19/01/2022

2

5

0

3

#ဆွဲပါ
18/01/2022

4

1

7

7

#ဆွဲပါ
17/01/2022

0

7

6

9

#ဆွဲပါ
16/01/2022

3

8

4

6

#ဆွဲပါ
15/01/2022

0

1

2

8

#ဆွဲပါ
14/01/2022

7

4

9

0

#ဆွဲပါ
13/01/2022

4

0

1

9

#ဆွဲပါ
12/01/2022

0

7

2

5

#ဆွဲပါ
11/01/2022

2

3

6

7

#ဆွဲပါ
10/01/2022

7

1

4

2

#ဆွဲပါ
09/01/2022

2

3

2

0

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.