မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
28/05/2022

2

3

0

9

#ဆွဲပါ
27/05/2022

0

8

9

2

#ဆွဲပါ
26/05/2022

3

0

8

8

#ဆွဲပါ
25/05/2022

1

6

5

2

#ဆွဲပါ
24/05/2022

4

7

5

3

#ဆွဲပါ
23/05/2022

4

7

5

5

#ဆွဲပါ
22/05/2022

1

6

6

6

#ဆွဲပါ
21/05/2022

4

7

4

0

#ဆွဲပါ
20/05/2022

4

7

4

0

#ဆွဲပါ
19/05/2022

0

1

6

2

#ဆွဲပါ
18/05/2022

0

1

6

6

#ဆွဲပါ
17/05/2022

9

6

9

8

#ဆွဲပါ
16/05/2022

1

7

3

3

#ဆွဲပါ
15/05/2022

3

1

7

3

#ဆွဲပါ
14/05/2022

9

9

9

1

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.