မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
27/09/2022

9

9

1

3

#ဆွဲပါ
26/09/2022

0

8

7

4

#ဆွဲပါ
25/09/2022

1

3

9

7

#ဆွဲပါ
24/09/2022

3

2

1

4

#ဆွဲပါ
23/09/2022

3

0

7

2

#ဆွဲပါ
22/09/2022

8

6

4

2

#ဆွဲပါ
21/09/2022

3

4

4

1

#ဆွဲပါ
20/09/2022

3

6

1

7

#ဆွဲပါ
19/09/2022

9

6

0

1

#ဆွဲပါ
18/09/2022

6

6

5

8

#ဆွဲပါ
17/09/2022

9

1

7

9

#ဆွဲပါ
16/09/2022

8

3

6

9

#ဆွဲပါ
15/09/2022

0

1

8

7

#ဆွဲပါ
14/09/2022

0

4

6

2

#ဆွဲပါ
13/09/2022

1

5

6

4

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.