မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
01/04/2021

4

4

4

4

#ဆွဲပါ
31/03/2021

6

1

8

2

#ဆွဲပါ
30/03/2021

5

9

4

0

#ဆွဲပါ
29/03/2021

5

4

1

3

#ဆွဲပါ
28/03/2021

6

1

9

0

#ဆွဲပါ
27/03/2021

8

4

2

8

#ဆွဲပါ
26/03/2021

4

7

4

5

#ဆွဲပါ
25/03/2021

1

0

6

7

#ဆွဲပါ
24/03/2021

0

5

4

0

#ဆွဲပါ
23/03/2021

0

8

6

5

#ဆွဲပါ
22/03/2021

5

5

2

0

#ဆွဲပါ
21/03/2021

2

3

4

4

#ဆွဲပါ
20/03/2021

0

1

3

3

#ဆွဲပါ
19/03/2021

1

1

2

0

#ဆွဲပါ
18/03/2021

8

9

2

1

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.