မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
03/06/2023

5

5

4

9

#ဆွဲပါ
02/06/2023

2

4

4

1

#ဆွဲပါ
01/06/2023

4

3

7

8

#ဆွဲပါ
31/05/2023

7

8

1

7

#ဆွဲပါ
30/05/2023

1

0

1

0

#ဆွဲပါ
29/05/2023

2

3

7

2

#ဆွဲပါ
28/05/2023

5

4

0

7

#ဆွဲပါ
27/05/2023

6

7

8

7

#ဆွဲပါ
26/05/2023

5

1

1

5

#ဆွဲပါ
25/05/2023

3

5

8

7

#ဆွဲပါ
24/05/2023

9

9

9

9

#ဆွဲပါ
23/05/2023

3

3

5

2

#ဆွဲပါ
22/05/2023

2

8

3

4

#ဆွဲပါ
21/05/2023

6

8

7

6

#ဆွဲပါ
20/05/2023

1

4

9

6

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.