မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
27/01/2023

0

7

9

2

#ဆွဲပါ
26/01/2023

6

7

6

9

#ဆွဲပါ
25/01/2023

7

2

1

7

#ဆွဲပါ
24/01/2023

5

2

1

4

#ဆွဲပါ
23/01/2023

0

8

2

6

#ဆွဲပါ
22/01/2023

4

6

2

2

#ဆွဲပါ
21/01/2023

7

6

1

2

#ဆွဲပါ
20/01/2023

7

6

5

4

#ဆွဲပါ
19/01/2023

8

8

0

1

#ဆွဲပါ
18/01/2023

7

4

0

4

#ဆွဲပါ
17/01/2023

2

7

6

9

#ဆွဲပါ
16/01/2023

1

1

0

9

#ဆွဲပါ
15/01/2023

5

1

9

3

#ဆွဲပါ
14/01/2023

2

4

5

0

#ဆွဲပါ
13/01/2023

2

7

0

3

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.