မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
25/05/2024

0

2

6

6

#ဆွဲပါ
24/05/2024

3

1

9

8

#ဆွဲပါ
23/05/2024

4

8

6

2

#ဆွဲပါ
22/05/2024

8

3

2

7

#ဆွဲပါ
21/05/2024

5

1

5

7

#ဆွဲပါ
20/05/2024

9

3

5

8

#ဆွဲပါ
19/05/2024

1

5

4

0

#ဆွဲပါ
18/05/2024

6

7

4

5

#ဆွဲပါ
17/05/2024

4

5

5

7

#ဆွဲပါ
16/05/2024

3

6

7

8

#ဆွဲပါ
15/05/2024

7

3

4

7

#ဆွဲပါ
14/05/2024

2

3

8

0

#ဆွဲပါ
13/05/2024

6

0

5

3

#ဆွဲပါ
12/05/2024

6

0

2

7

#ဆွဲပါ
11/05/2024

8

0

2

2

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.