မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
05/03/2021

5

5

5

0

#ဆွဲပါ
04/03/2021

9

6

4

1

#ဆွဲပါ
03/03/2021

5

4

2

2

#ဆွဲပါ
02/03/2021

2

3

8

3

#ဆွဲပါ
01/03/2021

9

0

8

2

#ဆွဲပါ
28/02/2021

6

8

0

5

#ဆွဲပါ
27/02/2021

8

4

7

1

#ဆွဲပါ
26/02/2021

9

2

9

8

#ဆွဲပါ
25/02/2021

1

2

4

5

#ဆွဲပါ
24/02/2021

8

6

3

4

#ဆွဲပါ
23/02/2021

8

0

6

5

#ဆွဲပါ
22/02/2021

5

6

1

0

#ဆွဲပါ
21/02/2021

5

6

1

2

#ဆွဲပါ
20/02/2021

5

8

4

8

#ဆွဲပါ
19/02/2021

1

2

5

5

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.