မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
30/11/2022

4

2

0

9

#ဆွဲပါ
29/11/2022

2

3

5

9

#ဆွဲပါ
28/11/2022

5

5

4

1

#ဆွဲပါ
27/11/2022

1

2

2

9

#ဆွဲပါ
26/11/2022

0

7

7

0

#ဆွဲပါ
25/11/2022

9

4

0

4

#ဆွဲပါ
24/11/2022

8

0

0

2

#ဆွဲပါ
23/11/2022

6

3

7

0

#ဆွဲပါ
22/11/2022

8

5

0

5

#ဆွဲပါ
21/11/2022

9

5

0

8

#ဆွဲပါ
20/11/2022

3

5

5

2

#ဆွဲပါ
19/11/2022

7

8

7

6

#ဆွဲပါ
18/11/2022

5

7

4

5

#ဆွဲပါ
17/11/2022

6

4

8

8

#ဆွဲပါ
16/11/2022

0

8

8

2

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.