မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
26/09/2021

3

6

8

9

#ဆွဲပါ
25/09/2021

7

5

6

9

#ဆွဲပါ
24/09/2021

1

6

3

7

#ဆွဲပါ
23/09/2021

0

2

5

0

#ဆွဲပါ
22/09/2021

7

6

2

9

#ဆွဲပါ
21/09/2021

7

6

8

8

#ဆွဲပါ
20/09/2021

5

7

8

5

#ဆွဲပါ
19/09/2021

3

1

4

2

#ဆွဲပါ
18/09/2021

1

5

5

2

#ဆွဲပါ
17/09/2021

1

8

2

4

#ဆွဲပါ
16/09/2021

8

1

2

3

#ဆွဲပါ
15/09/2021

6

3

4

8

#ဆွဲပါ
14/09/2021

6

2

2

1

#ဆွဲပါ
13/09/2021

6

8

8

3

#ဆွဲပါ
12/09/2021

0

0

7

9

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.