မှာထီရေကူးကန်အချိန်အာရုံစိုက် :

ပိတ် :  12:30 ,  ဖွင့် :  12:50

ထီရေကူးကန်အချိန်သည်နေ့တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်

လာမည့်တိုက်ရိုက်ထီ

သမိုင်းရလဒ်များ
#ဆွဲပါ
02/08/2021

9

3

7

7

#ဆွဲပါ
01/08/2021

9

2

1

1

#ဆွဲပါ
31/07/2021

2

4

1

3

#ဆွဲပါ
30/07/2021

6

7

2

7

#ဆွဲပါ
29/07/2021

8

6

8

9

#ဆွဲပါ
28/07/2021

7

1

7

6

#ဆွဲပါ
27/07/2021

6

0

8

6

#ဆွဲပါ
26/07/2021

9

5

7

7

#ဆွဲပါ
25/07/2021

3

9

4

8

#ဆွဲပါ
24/07/2021

4

8

1

3

#ဆွဲပါ
23/07/2021

8

5

2

3

#ဆွဲပါ
22/07/2021

7

3

4

7

#ဆွဲပါ
21/07/2021

7

1

5

8

#ဆွဲပါ
20/07/2021

3

0

4

5

#ဆွဲပါ
19/07/2021

3

1

8

9

မူပိုင်ခွင့် © 2007 တရားဝင်ထီမြန်မာ အားလုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်.